Mr. Smith Goes To Washington (1939) James Stewart, Jean Arthur